دانلود سرفصل دروس

Welcome

.Welcome to the official website of Sayed Ali Mohammad Musavi

هنر آموزان و دانشجویان محترم  میتوانند برای اطلاع از محتوای دروس و همچنین انتخاب کنفرانس مربوطه به  دانلود سر فصل دروس دانشگاه جامع علمی کاربردی دروس زیر  بپردازند و بعد از هماهنگی موضوع انتخاب شده با استاد به تنظیم مطالب جهت کنفرانس بخش مربوطه بپردازند . 

لطفا در صورت بروز مشکل و یا داشتن انتقاد و پیشنهاد از بخش تماس با با مسئله را با ما در میان بگذارید .

 

 دانلود سر فصلهای دروس مربوطه در دانشگاه جامع علمی کاربردی